Kort rapport från NWB2023, en SFIS-sponsrad internationell konferens

Av Marco Schirone, viceordförande SFIS

Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy (NWB2023) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg var en sammanflätning av expertis och insikter från ledande tänkare inom bibliometri och forskningspolitik. Konferensen arrangerades av Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers. För första gången någonsin hölls workshopen i Göteborg. Totalt mottogs 64 bidrag, vilket är det högsta antalet i konferensens 28-åriga historia. Granskarna, docent Björn Hammarfelt och docent Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås) godkände 66% av bidragen, vilket resulterade i 27 muntliga och 15 posterpresentationer författade av 104 personer. Workshopen besöktes av 119 deltagare från 19 länder, vilket gjorde den till en verkligt internationell händelse.

Evenemanget var en plattform för att utforska nya idéer och dela kunskap inom detta viktiga vetenskapliga område. Bland höjdpunkterna var presentationerna av tre framstående huvudtalare. Vincent A. Traag vid Leidens Universitet diskuterade utmaningarna med kausalitet inom öppen vetenskap, ett område som är kritiskt för alla som arbetar med vetenskaplig dataanalys och forskningspolicy. Han betonade komplexiteten i att bestämma kausala effekter och vikten av att beakta kausalitet när man tolkar indikatorer och diskuterar policyer för öppna data. Michael Thelwall från University of Sheffield presenterade sin forskning om användningen av artificiell intelligens (AI) för att uppskatta kvaliteten på tidskriftsartiklar. Hans forskning där jämförde AI-utvärderingar med expertbedömningar från Storbritanniens Research Excellence Framework (REF) 2021, och gav värdefulla insikter i AI:s potential och begränsningar inom akademisk utvärdering. Trots att AI visade viss förmåga att förutsäga artikelkvalitet, underströk Thelwall att teknologin ännu inte är tillräckligt pålitlig för att ersätta mänskliga expertbedömningar. Cassidy Sugimoto, före detta ordförande för International Society for Scientometrics and Informetrics och professor vid Georgia Institute of Technology, talade om vetenskapens alltmer globala natur. Hon använde bibliometrisk data för att utforska vetenskapligt utbyte mellan olika nationer och hur vetenskaplig rörlighet, global finansiering och samarbete påverkar nationella vetenskapsportföljer. Sugimoto tog upp utmaningar som dominansen av engelska som lingua franca, könsojämlikheter och exploatering av lägre inkomstländer för datainsamling, samt föreslog lösningar som vetenskapsdiplomati och kollektiv infrastruktur.

Workshopen inkluderade även en paneldiskussion om Responsible Research Assessment – with or without the Nordic bibliometric indicator, som belyste hur bibliometri kan användas på ett ansvarsfullt sätt. Denna diskussion erbjöd insikter i hur olika aktörer, inklusive informationsspecialister, kan bidra till att forma mer rättvisa och effektiva forskningsutvärderingsprocesser.

Workshopen var också en viktig milstolpe för SFIS – en av huvudsponsorerna. Deras stöd speglade deras åtagande att främja kunskap och expertis inom informationshantering och bibliometri. SFIS:s bidrag till NWB2023 bekräftar organisationens roll som en central aktör inom det informationsvetenskapliga och professionella landskapet i Sverige och allt mer i ett internationellt perspektiv. Mer fördjupade rapporter om konferensen kommer att publiceras inom de kommande månaderna i ISSI Newsletter och tidskriften Information Research.