Föredrag med Katarina Standár, Årets informationsspecialist 2023

Vid det sedvanliga föredraget med Årets informationsspecialist den 13 februari fick vi stifta närmare bekantskap med Katarina Standárs mångsidiga erfarenheter av arbete på bibliotek men också i omkringliggande verksamheter. Standár delade med sig av sin gedigna utbildningsbakgrund i språk, humaniora och biblioteks- och informationsvetenskap och därtill sina rika erfarenheter av olika typer av arbeten och befattningar ute på biblioteksfältet.

Lite av fältets kulturella arv
Som åhörare fick vi till att börja med ta del av en historia av kurslitteratur i biblioteks- och informationsvetenskap, som Standár gjort mycket klokt i att spara för framtiden. Vi ges en bild av bibliotekarieyrket och systemeringsövningar, vetenskaplig kommunikation och dokumentation inom den Europeiska gemenskapen, och inte minst informationssamhällets begynnelse med den framväxande internetkunskapen som den tog sig uttryck på tidigt 1990-tal. Detta formade även mycket av bakgrunden till Standárs framtida yrkesvägar, och hon var i ett tidigt skede säker på att det var inom denna värld av information hon kände sig hemma.

Formaten fortsatt i fokus
Kurslitteraturen må ha ett antal år på nacken, men medan innehållet i mångt och mycket kan vara likartat genom historien, menar Standár att det är själva formaten för dokumentation och datahantering som står i fokus och ständigt förändras. Formaten är även en källa till vår professions anpassningsbarhet och vikt vad gäller att hålla kunskapen fortsatt tillgänglig. Vi behövs, betonar Standár och menar att formatens föränderlighet är något vi ser kontinuerligt.

Standár visar också en bild av olika bibliotekstyper som förenade av likartade verksamhetsområden med många möjligheter till idéutbyten. Även denna bild kan sägas vara lika aktuell nu som då, och är något som stämmer väl överens med SFIS ambitioner att föra samman informationsspecialister till en sammansvetsad kår att räkna med. Standár framhöll glädjande nog de kurser som en gång gavs av Tekniska litteratursällskapet (senare SFIS) som särskilt givande som ny på fältet.

Biblioteksbyggare från scratch
Arbetsmässigt har Standár varit en biblioteksbyggare från scratch och genom att ta fram moderna biblioteksprocesser har hon lagt grunden för ett vårdbibliotek, via ämnesbibliotek och senare utvecklandet av Enheten för e-resurser på Uppsala universitetsbibliotek. Utöver detta har Standár flerårig erfarenhet av såväl privata som offentliga sektorn med alltifrån myndigheter till museiverksamhet och management, och har även spenderat perioder i sitt liv i Indien för reflektion och meditation.

Standár jobbar sedan 2020 som bibliotekschef på Marie Cederschiöld Högskolebibliotek. Marie Cederschiöld var en pionjär inom utbildning och människovårdande arbete i det svenska samhället. Det arbete och de utbildningar hon initierade, bland annat inom sjukvård och socialpedagogik, är ännu i dag centrala inslag i högskolans utbildningsutbud. Det är betydelsefullt, menar Standár, att denna historiska kvinna lyfts fram och ges utrymme i högskolans profil och namnsättning.

Standár fick bland annat i uppdrag att göra ett omtag i bibliotekets organisation och arbetssätt. Sedan 2023 jobbar alla i nya processer inom biblioteksorganisationen och utför alla olika rutiner som del av processen i sin helhet. Dessa utvärderas kontinuerligt för att bidra till förbättrad effektivitet.

Vad informationsspecialister gör – mycket
Som avslutning på sitt föredrag reflekterar Standár lite över vad det egentligen innebär att vara informationsspecialist och att det kan inrymma så många olika saker som utomstående kanske inte hade förväntat sig. Det kan vara allt från att bygga databaser, stå eldvakt bakom en luciakör, ta sökuppdrag och hålla en workshop om ChatGPT till att ”leta kakelugnsnummer i gamla reklamblad från sekelskiftet till en utställning.” Det står klart att vår profession rymmer det oväntade och överraskande lika mycket som det bekanta och mer bibliotekariska. Ett medskick till framtida informationsspecialister är att våga ta sig an utmaningar, även om man kanske inte vet exakt vad de innebär. Det är också viktigt att hela tiden kompetensutveckla sig och våga ta plats i organisationen. Någonting Standár kan rekommendera är att utforska rollerna som informationsspecialist eftersom det är ett roligt och spännande jobb som ger med sig många oanade möjligheter.

Med detta vill vi på SFIS tacka Katarina Standár för sina goda insatser, också som en viktig ambassadör för professionen genom utmärkelsen Årets informationsspecialist 2023. Vi önskar henne allt gott i framtiden och på fortsättningen av hennes spännande och intressanta karriär.

/Cia Gustrén