En kort presentation av SFIS lokala ordföranden: SFIS Stockholm, SFIS Norra och SFIS Mellansverige

Helena Michon-Bordes, ordförande i SFIS Stockholm 
https://se.linkedin.com/in/helena-michon-bordes/sv

Helena är född i Landskrona och uppvuxen i Hallstahammar. Hon började sin studiebana i ekonomi och juridik vid Uppsala universitet, men valde sedan att gå den humanistiska vägen och började läsa konsthistoria som komplement till sin kandidatexamen.

Redan innan Helena färdigställde sin grundutbildning fick hon ett så kallat beredskapsjobb och jobbade med samlingar inom museisektorn och andra kulturinstitutioner. Efter detta flyttade hon med sin man till Bryssel, då många företag ville etablera sig här inför det stundande EU-medlemsskapet. Vidare jobbade Helena som skolbibliotekarie i Grenoble, i en fransk-svensk skola, samt med hemspråksundervisning. Det framgår tydligt hur det franska språket och tvåspråkigheten har varit ett starkt inslag i Helenas liv.

Helena har därefter varit bosatt i London och Sydney, där hon på allvar kom in på bland annat kunskapsorganisation och utvecklade sina kunskaper i informationssökning samt skaffade sig erfarenhet av arbete som volontär på ett forskningsbibliotek. Hon har även jobbat som forskningsassistent inom kulturhistoria och bevarande av kulturarv samt har förutom en masterexamen i information and knowledge management en Graduate Diploma by Research i historia. När Helena återvände till Sverige kom hon att hamna i den ombytliga och konjunkturkänsliga rekryterings- och bemanningsbranschen med en dubbel roll som researcher och administratör inom informationshantering. Helena har med andra ord en gedigen internationell erfarenhet och kännedom om såväl bibliotek som övriga kultursektorn i andra länder. Bibliotek, information och forskning är hörnstenar i Helenas mångsidiga bakgrund.

Det som inspirerar Helena till att engagera sig i SFIS är de viktiga och värdefulla erfarenheter vi har som informationsspecialister. Vi måste bara bli bättre på att skylta med dem, hävda oss och våga sticka ut och synas mer.

Som internationellt erfaren informationsspecialist tillika rekryterare har Helena märkt en betydligt mer öppen och uppmuntrande attityd utomlands jämfört med i Sverige till vår kompetens som informationsspecialister i synnerhet och humanistisk kompetens i allmänhet. I framtiden tror hon humanistiska och andra kreativa kompetenser kommer bli än viktigare. Vi behöver bli bättre på att tydliggöra vår kompetens och här spelar SFIS en viktig roll i att lyfta nyttan med informationsspecialister i ett vidare perspektiv.

Det finns en rätt så suddig uppfattning om vad vi gör och andra IT-inriktade yrkesområden hänvisar till samma expertis. Vi behöver därför visa vad som är unikt med vad vi gör, inte minst vårt sätt att organisera information för att den ska bli användarvänlig. Vi behöver också bli mer öppna och lyhörda för internationella erfarenheter och examina som är vedertagna utomlands men som kanske ännu saknar en svensk motsvarighet.

 Zakayo Kjellström, ordförande i SFIS Norra
https://www.umu.se/personal/zakayo-kjellstrom/

Zakayo är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet sedan ett par års tid. Han har även en bakgrund som bibliotekarie på olika typer av bibliotek – såväl specialbibliotek och universitetsbibliotek som folkbibliotek, både i Sverige och en period i Wien.

För att främja informationsspecialisters yrkesmässiga utveckling lokalt vill Zakayo gärna se olika evenemang och workshops där yrkesverksamma informationsspecialister kan träffas över institutions- och verksamhetsgränserna. Informationsspecialist är en svårdefinierad yrkestitel som gör att det är bra med utrymme att träffas och utbyta erfarenheter. Intressanta mötesplatser är ett bra sätt att synas och engagera, inte minst med tanke på att paraplybegreppet informationsspecialist hela tiden växer och blir större. SFIS gör det möjligt att samla nya roller och tillhörigheter i ett gemensamt forum.

Vi kan också tillsammans ta oss an utmaningarna i att förstå och utveckla informationskunnighet kring exempelvis AI, fortsätter Zakayo. Det krävs att vi inte bara diskuterar vad som är bra eller dåligt med olika AI-verktyg. Vi behöver även syna dess värde på en mer yrkesmässig nivå. Hur kan AI-verktyg med dess algoritmer och därtill sammanhängande etiska frågeställningar göra skillnad i vårt arbete som informationsspecialister?

Det som inspirerar Zakayo att engagera sig i SFIS är att det är att det är ett sammanhang för givande och intressanta diskussioner. Det är bra att det finns en bredd som inbegriper olika typer av verksamheter. Det roligaste och mest spännande med SFIS och vårt yrkesområde som informationsspecialister är, menar Zakayo, att faktiskt berätta vad vi gör och varför vi spelar en viktig roll. Visst är det kul att utforska och gräva i olika frågor, men den tredje uppgiften att göra omvärlden medvetna om vår betydelse ligger också i undervisning och förmedling.

Varför ska man då gå med i SFIS? Jo, för att det återigen är en mötesplats över ämnesgränserna och ett sammanhang för tvärprofessionella erfarenhetsutbyten. Zakayos bästa tips till blivande och nuvarande informationsspecialister är att hålla sig uppdaterad åt båda hållen. Det finns många unika tidsstämplar för vår epok, men det är också viktigt att våga historisera där det finns tidigare exempel på det som annars ofta betraktas som något helt nytt.

 

Kajsa Gustafsson Åman, ordförande i SFIS Mellansverige
https://liu.se/medarbetare/kajgu20

Kajsa har en gedigen erfarenhet av att ha jobbat 26 år på Linköpings universitetsbibliotek. Sitt första jobb som bibliotekarie fick hon 1987. Kajsa bor ute på landet med sin man och förutom att vara ordförande för SFIS Mellansverige är hon också aktiv som scoutledare.  

På det lokala planet vill Kajsa bidra till att främja informationsspecialisters yrkesmässiga utveckling genom att erbjuda kontaktnät och fortbildningsmöjligheter. Vad gäller sådana kompetenser som blir avgörande för framtidens informationsspecialister inspirerades hon av World Economic Forum, som bland annat listar kreativitet, analytiskt tänkande, teknisk litteracitet och livslångt lärande som sådana kompetenser som kommer att behövas för att möta den samhälleliga och ekonomiska utvecklingen på sikt. Det som är roligast och mest spännande med informationsspecialisters yrkesområde är själva detektivarbetet, tycker Kajsa. Det handlar om att gräva, leta och förhoppningsvis hitta det man söker.

Kajsa inspireras till att engagera sig i SFIS med tanke på det kontaktnät som ges, plus att hon ser sig själv som en pliktmänniska. Hennes övertygelse är med andra ord att det blir bättre om alla hjälps åt. Vi ska komma ihåg att vi inte behöver dra hela lasset själva utan kan samarbeta för gemensam vinning. Hennes bästa argument för att gå med i SFIS är att ju fler vi blir desto bättre. Summan av delarna blir ofta större än helheten när vi samverkar och utbyter erfarenheter. Kajsas bästa råd till blivande informationsspecialister är just att nätverka och bidra med de kompetenser man har. Poängen med SFIS är att vi vill samla allas olika kompetenser, och dessa får gärna synas här på SFIS blogg.