”Årets Informationsspecialist” 2019 – Linda Grandsjö

Linda Grandsjö arbetar vid Lunds universitet, Medicinska fakultetens Biblioteks- och IKT-enhet. Dessförinnan har Linda arbetat många år som bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, bl. a som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskapliga institutionen. Inom ramen för den tjänsten byggde Linda tillsammans med lärare på sagda institution upp en, i flera avseenden fantastisk, och med biblioteket integrerad undervisning i informationskompetens. Detta samarbete är en ständig källa till inspiration för oss kollegor, något vi ser som ett föredöme och i allra högsta grad eftersträvansvärt. Det handlar i korthet om att som bibliotekarie tydlig påvisa för lärarfakulteten vikten av ett medvetet informationsanvändande i undervisning i ämnesdisciplinen – detta vet vi är ett kraftfullt verktyg för ett fördjupat lärande hos studenterna.

Linda visar genom sitt arbete att bibliotekarien kan vara en del i undervisningen eller möjliggörare av undervisning som ordinarie lärare själva genomför.

Linda har under många år varit en pålitlig kraft i arbetet med att på olika sätt främja integrationen av informationskompetens i den högre utbildningen, detta är bara ett av många exempel på sådant arbete:

http://libguides.lub.lu.se/ik
https://portal.research.lu.se/ws/files/5616439/2301973.pdf
https://lundagard.se/2011/09/29/mer-information-mot-fusket/

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ingår i ett nordiskt interkulturellt universitetssamarbete med rubriken ”Det digitala universitetsbiblioteket som vetenskapande resurs och pedagogisk aktör i nordiska universitetsutbildningar inom ämnesområdena Utbildningsvetenskap, pedagogik och didaktik”.

http://library.au.dk/blog/nordplus/om-projektet/Projektet är fokuserat på co-creation, hur bibliotek och bibliotekarier i samarbete med lärare och studenter tillsammans kan skapa e-lärobjekt av olika slag, läs gärna mer under rubriken Co-creation mellan lärare, studenter och bibliotekarier i skapandet av e-lärobjekt .https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/La__rande_i_LTH_blad_39.pdf

Linda Grandsjö har i ovanstående projekt åstadkommit spännande och nyskapande samarbeten, bl. a med statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Som alltid professionell i sin yrkesroll har Linda kontinuerligt sett till att sprida sina kunskaper och färdigheter till kollegor i hela landet. Läs gärna mer om Nordplus här:

Med SFIS egen definition för vad som utmärker en värdig informationsspecialist i åtanke är det svårt att föreställa sig en mer värdig pristagare än Linda Grandsjö!