Skip to content

Årsmöte 2023

SFIS
Zoom

Välkommen till SFIS årsmöte 2023 
Torsdagen 2023-06-08, kl. 16 – 17

Virtuellt möte på Zoom. Anmälda får länk med mail.

Gör din anmälan HÄR, obs anmälan stänger den 7 juni, kl. 15:00.
Rösträtt äger betalande medlem. Är du osäker på om du betalat medlemsavgiften logga in på hemsidan www.sfis.nu eller kontakta kansliet (kontaktinformation se hemsidans fot).


Dagordning

Årsmötet får ej besluta i andra än på kallelsens föredragningslista upptagna ärenden.

 1. Sittande ordförande öppnar mötet.
 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två rösträknare tillika justerare som jämte mötesordföranden justerar årsmötesprotokollet.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Föredragning av revisionsberättelsen.
 10. Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt budget.
 12. Fastställande av verksamhetsplan.
 13. Val av ordförande (1 år).
 14. Val av vice ordförande (1 år).
 15. Val av övriga styrelseledamöter (2 år). Ledamöters mandatperiod bör fördelas för att säkerställa kontinuitet i styrelsekompetens. Fulltalig (nationell) styrelse består av 7 ledamöter: ordförande, vice ordförande + 5 ledamöter. Därtill suppleanter. Det är önskvärt att till styrelsen välja en representant för varje lokalförening.
  Lokalavdelnings styrelse kräver endast 3 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, enligt stadgan. Därtill suppleanter.
 16. Val av tre (3) suppleanter (1 år).
 17. Val av två (2) revisorer (1 år).
 18. Val av två (2) revisorssuppleanter (1 år).
 19. Val av två (2) medlemmar till valberedning (1 år), varav en ska utses till sammankallande. För lokalavdelning gäller även val av lokalavdelningens kandidat till föreningens valberedning (1 år).
 20. Beslut om årsavgift (gäller enbart föreningens årsmöte, ej lokalavdelningar).
 21. Motioner och förslag/frågor som inkommit i tid för att kunna bifogas kallelsen till årsmötet. Stadgeändringar (3).
 22. Övriga frågor och information som inte innebär att beslut ska tas samt till exempel avtackningar och liknande.
 23. Årsmötet avslutas.

Årsmöteshandlingar läggs ut på hemsidan under Verksamhet.