Årets SFIS- resestipendiat Maria Björklund rapporterar från konferensen Cochrane Colloquium i London, 4-6 September 2023

Med SFIS Resestipendie 2023 hade jag möjlighet att delta i Cochranes konferens i London, med temat Forward together for trusted evidence.
https://events.cochrane.org/colloquium-2023

Då Cochrane haft uppehåll i sina årliga konferenser, upplevde jag det extra angeläget och roligt att kunna delta i konferensen och få ta del av metodutvecklingen kring systematiska översikter från denna världsledande organisation på området. Från Lund deltog även två kollegor från Cochrane Sverige, som också var medförfattare presentationen jag höll på konferensen. Cochrane är mycket professionella organisatörer av konferenser, vilket gjorde upplevelsen mycket positiv i allt från val av konferenslokaler till uppdaterad information. En egen konferensapp fanns där man kunde se sina val av sessioner, karta över lokaler och deltagare samt få uppdateringar och ställa frågor under keynotesessionerna.

Konferensens innehåll

Den första keynotesessionen handlade bland annat om global hälsa, jämlikhet och tillit till forskningen. Ämnet belystes bland annat från globalt perspektiv och med erfarenheterna från pandemin samt hur kommersiella aktörer har makt att påverka global hälsa.
Talarna var bland annat forskare samt tidskriftsredaktör från Nature.

Den andra keynotesessionen handlade om hur vi säkrar den medicinska forskningens integritet. Problem som falska artiklar, falska författarskap och paper mills diskuterades, samt hur fokus på antal citeringar och impact factor kan bidra till att driva på publicering av falsk forskning. Hur pandemin och den stora mängden publikationer och preprints delvis satte evidenbaserad praktik ur spel belystes. Talare var bland annat forskare, tidskriftsredaktörer och aktiva inom Cochrane.

Den tredje keynotesessionen handlade om hur vi skapar tillit genom co-creation och involvering av medborgare och patienter i forskningen. Vi fick höra exempel från både Sydafrika och Storbritannien, där forskare och medborgare tillsammans tar fram riktning för forskningen och sprider fakta till det närliggande samhället.

Metodik för rapid reviews följde jag under tre workshops/presentationer som gavs från tre perspektiv. Behovet av att snabbare producera evidens har efterfrågats under senare år, inte minst utifrån pandemins erfarenheter. Den första presentationen innehöll erfarenheter från informationsspecialister som berättade om hur rapid review-metodiken kan användas vid sökningen och vad kan göra för att snabba upp och effektivisera sökningen. Hur metodiken kan användas vid kvalitativa reviews belystes i en workshop, med tips om hur man i planeringsstadiet kan effektivisera. Specifika tips för kvalitativ metod och kodning av materialet togs upp. Cochranes metodgrupp för Rapid Reviews berättade om de nya riktlinjer de tagit fram vilket är väldigt värdefulla för fortsatt praktiskt arbete.

Informationsspecialisternas presentationsspår- här hölls presentationer om sökfilterutveckling, utvärdering av täckning i databaser respektive register för kliniska prövningar och en studie där citeringsverktyg testats för uppdatering av systematiska översikter.

Cochranes framtida inriktning och organisation diskuterades vid många pauser. Cochrane har skalat ner antalet grupper, och omformat sin organisation. Det blev tydligt i samtalen att informationsspecialisternas roll fortsätter att vara mycket viktig.

Diagnostic accuracy reviews: flera presentationer berörde rapporteringsstandard, dör nya rapporteringsmallar kommit. Utmaningar där maskinlärande och artificiell intelligens används i diagnostikstudier innebär specifika risker för bias, och dålig rapportering i studier var några frågor som återkom i detta spår. Då jag själv gjort sökningar till denna typ av reviews var jag intresserad av att höra forskarnas metoddiskussioner.

Konferenspresentation

Min presentation hölls i spåret Capacity building in evidence synthesis. Titeln på mitt bidrag var “Creating a systematic review infrastructure: Implementing Cochrane tools for students, teachers, researchers and clinicians in a university setting”. Två av medförfattarna var med och lyssnade. Publiken bestod av ca 40 personer, där merparten på olika sätt arbetade med undervisning i metodik för systematiska översikter i någon form. Efteråt fick jag fin respons med frågor från och diskussion i publiken om hur man kan nå ut till t ex medicinska utbildningar, hur man kan påverka kursmål, och hur man kan använda Cochranes verktyg i undervisning. Dessutom fick jag en förfrågan från en deltagare i publiken, som visade sig vara chefredaktör för BMJ Evidence-Based Medicine, om att skriva en text för tidskriften utifrån innehållet i min presentation. Det var verkligen fin respons och ytterligare sätt att sprida tips vårt om arbetssätt och hur samarbete kan hjälpa till att etablera metodiken för systematiska översikter i undervisning för studenter.

Länk till abstract:
https://events.cochrane.org/colloquium-2023/session/1473651/creating-a-systematic-review-infrastructure-implementing-cochrane-tools-for-students-teachers-researchers-and-clinicians-in-a-university-setting

Nätverkande

Vid konferensen höll informationsspecialisterna två egna möten, ett öppet för alla med allmänna presentationer om metoduppdateringar kring verktyg, och ett mer internt för de informationsspecialister som arbetar för Cochrane med sökningar till reviews.
Under workshopparna och presentationerna mötte jag också flera informationsspecialister
Det var roligt att träffa många internationella kollegor som jag tidigare bara samarbetat med digitalt. Många svenska informationsspecialister från både myndigheter och universitetsbibliotek deltog, vilket var ett givande erfarenhetsutbyte kring hur våra olika arbetsplatser formar våra metoder och nätverk.

Library of People– jag provade på att vara en “mänsklig bok” som en nätverksaktivitet under konferensen. Som bok var tanken att man skulle erbjuda en personlig berättelse. Jag delade mina idéer om att vara inbjudande, att peppa studenterna och uppmuntra genom humor och att anknyta till t ex Sherlock Holmes och fiktiva bibliotek (t ex Hogwarts) i undervisningen om evidensbaserad metodik. Det blev flera spännande samtal, med andra som också undervisar i metodik för systematiska översikter och evidensbaserad medicin.

Utställarna visade flera av de verktyg vi använder och har campuslicens vid Lunds universitet. Det var värdefullt att träffa kontaktpersonerna för respektive produkt (Cochrane Interactive Learning samt Covidence) och diskutera användarnas synpunkter och användningen av verktygen. Covidence kommer att återkomma till oss på förfrågan för att ge ett mer avancerat webinar om dataextraktion.

Konferensmiddag hölls på kvällen 5 september på Natural History Museum. Den stora entréhallen på muséet där festen hölls visade ett blåvalsskelett från valen Hope. Det var en fantastisk lokal, med möjlighet att besöka avgränsade delar av museet. Musik, dans och mat och dryck erbjöds, det var ett bra tillfälle att träffa ännu fler kollegor och prata vidare under avslappnade former.

Erfarenheter från konferensen för fortsatt arbete

Rapid Review- metodiken var det viktigaste inslaget för mig, där jag upplevde att den fördjupade metodkunskapen var mycket värdefull för mig och mina kollegor som arbetar med sökuppdrag. Här kommer vi gemensamt att kunna använda metodmaterialet från Cochrane och tips från informationsspecialister. Vi ser att fler typer av reviews har inslag av rapid review-metodiken, och dessa har också börjat efterfrågas mer. Fördjupad metodkunskap och kunskap om riktlinjer och guider är väldigt användbara verktyg både för internt bruk och som tips för våra forskare och doktorander som är i behov av stöd i reviewprocessen.

Arbetet med att använda Cochranes verktyg för undervisning och stöd för systematiska översikter och evidensbaserad medicin fortsätter. Det var givande att få internationella kontakter med kollegor som arbetar med samma områden. Med mig hem tar jag frågan om hur vi kan sprida det vi gör ytterligare, t ex undervisningsmaterial och stöd som kan delas digitalt med andra. Den positiva responsen och möjligheten att nå ut med en tidskriftsartikel är värdefulla effekter av konferensen som ger mig motivation att fortsätta förbättra, utveckla och sprida vårt arbetssätt.

Spridning av konferensens innehåll samt egen presentation

Här är några exempel på planerad spridning av konferensen innehåll, fler kan tillkomma:

  • Rapid reviews- metodiken kommer vi kunna använda i litteratursökningsgruppen på Medicinska fakultetens bibliotek där jag arbetar, samt på förfrågan för de reviews vi gör för Cochrane Sverige.
  • Workshop om metodik för systematiska översikter för Lunds universitets bibliotek- inbokad under hösten, här kan jag och kollegor även berätta mer om rapid reviews.
  • Covidence- utställare på konferensen, vi har campuslicens för Covidence (verktyg för produktion av reviews) och håller själva introducerande webinar och handledning. Covidence eget team kommer bjudas in för att hålla mer avancerad workshop om dataextraktion som efterfrågats av våra användare.
  • Text till tidskriften BMJ Evidence-Based Medicine- skrivarbete under hösten tillsammans med kollegor för publicering.
  • Konferensrapport till SFIS under hösten samt presentation för SFIS under vårkonferensen 2024.

Bilder från konferensen


Ovan: Vyer från konferenslokalerna med omnejd i centrala London, utsikt mot bland annat Westminster Abbey, London Eye, Houses of Parliament och Big Ben.

Nedan: Cochrane fyller 30 år, logotypen har uppdaterats för att fira detta

Konferensappen var mycket hjälpsam:

Middagen på Natural History Museum- mat, mingel och dans under valskelettet:

Lund, 15 september 2023
Maria Björklund