Back to top

SFIS Årsmötet 2019 - 13 juni i Stockholm

Sker i samband med Vårkonferensen, på KTH Biblioteket, Osquars backe 31, Stockholm, Från kl. 16:20 - Kallelse med dagordning har idag 2019-05-27 gått ut per mail till medlemmarna.

Handlingar finns på hemsidan under verksamhet.
Karta: https://goo.gl/maps/7DoQZEdKqBoU7VNm9

K A L L E L S E till SFIS Årsmötet 2019

som hålls torsdagen 2019-06-13, i samband med
Vårkonferensen på temat: Forskningsdata – vem släppte in bibliotekarien i arkivet?!
på KTH Biblioteket, rum: Geisendorf, kl. 16:20 – 17:30.
Rätten att delta på årsmötet med rösträtt tillfaller betalande medlem.
Välkommen! Vi hoppas se dig både på vårkonferensen och årsmötet!

Stadgar för SFIS, § 22
Årsmötets föredragningslista skall omfatta:

1. Sittande ordförande öppnar mötet
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av rösträknare
6. Val av två personer som jämte ordförande skall justera årsmötets protokoll
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
11. Val av ordförande
12. Val av vice ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av revisorssuppleanter
16. Val av valberedning (§13)
17. Beslut om årsavgift*
18. Motioner och förslag
19. Övriga frågor

20. Årsmötet avslutas

Årsmötet får ej besluta i andra än på kallelsens föredragningslista upptagna ärenden.
Under övriga frågor är det valberedningens förslag att vi diskuterar framtida arbetsformer.

 

Datum: 
2019-06-13
Stad: 
Stockholm
Plats: 
KTH Biblioteket
Arrangör: 
SFIS
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: